• Algemene voorwaarden Astro Rent

   

  Astro Rent is onderdeel van Visuasoft BV

  Adres: Beatrijslaan 22, 3550Heusden-Zolder, België
  Telefoon: +32 456 71 78 25

  E-mail: verhuur@astrorent.eu

  BTW-nummer: BE 0538.682.075

  Website: https://www.astrorent.eu

  Welkom bij Astro Rent. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die door Visuasoft BV (hierna
  "Astro Rent" of "wij/we") worden aangeboden onder de naam van Astro Rent. Door gebruik te maken van onze diensten gaat u (de
  "Klant" of "u") akkoord met de volgende voorwaarden. Wij verzoeken u deze zorgvuldig door te lezen.

  Definities

  · Diensten: Alle producten en diensten die door Astro Rent worden aangeboden,inclusief maar niet beperkt tot de installatie en onderhoud van tijdelijke
  netwerken voor allerlei soorten evenementen en deverhuur van de hiervoor noodzakelijke goederen o.a. routers, netwerk switchen
  en wifi acces points.

  · Klant: Elke natuurlijke persoon ofrechtspersoon die met Astro Rent een overeenkomst aangaat voor het gebruik van
  de Diensten.

  · Overeenkomst: Elke overeenkomst die tussenAstro Rent en de Klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling
  daarop, evenals alle (rechts)-handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering
  van die overeenkomst.

  Toepasselijkheid

  · Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassingop alle offertes, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of
  namens Astro Rent.

  · Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechtsgeldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeen-gekomen tussen Astro
  Rent en de Klant.

  · Astro Rent en de Klant sluiten detoepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de klant of van anderen
  uitdrukkelijk uit.

  Dienstbeschrijving

  Tijdelijke netwerk, WiFi eninternetverbindingen

  Astro Rent specialiseert zich in het leverenvan tijdelijke netwerkoplossingen, waaronder WiFi en internet-verbindingen, op
  maat gemaakt voor elk evenement. Onze diensten zijn ontworpen om te voldoen aan
  de specifieke behoeften en eisen van onze klanten, en omvatten het volgende
  proces:

  Voorbereiding:

  · Elke installatie wordt zorgvuldig voorbereidop basis van een gedetailleerd ontwerp dat is afgestemd op de unieke eisen van
  het evenement en de locatie.

  · Astro Rent werkt nauw samen met de Klant om tezorgen dat alle technische en operationele behoeften in kaart worden gebracht
  en meegenomen in het ontwerp van het netwerk.

  Installatie:

  · Op een afgesproken tijdstip zorgt onsdeskundig team voor een vlotte installatie van het netwerk, volledig volgens
  het vooraf overeengekomen ontwerp.

  · Wij streven naar een minimale verstoring vande evenementopstelling en zorgen voor een snelle en efficiënte installatie.

  Onsite Permanentie:

  · De Klant heeft de optie om gedurende hetevenement een Astro Rent-medewerker onsite te hebben voor permanente
  ondersteuning. Deze service omvat directe technische assistentie en
  netwerkbeheer om een optimale netwerkprestatie te garanderen.

  Demontage en opruiming

  · Na afloop van het evenement zorgt Astro Rentvoor een professionele demontage en opruiming van alle geïnstalleerde
  apparatuur en netwerkinfrastructuur.

  · Behoudens overmacht, zorgen wij ervoor dat de locatie wordt achtergelaten in zijnoorspronkelijke staat, zonder enige schade of onnodige overlast.

  Gebruik van de Dienst

  · De Klant wordt aangemoedigd om Astro Rentvroegtijdig te betrekken bij de planning van hun evenement om een optimale
  netwerktoplossing te garanderen.

  · Het is de verantwoordelijkheid van de Klant omAstro Rent tijdig en volledig te informeren over alle relevante aspecten van
  het evenement en de locatie die van invloed kunnen zijn op de
  netwerkinstallatie en -prestaties.

  · Het gebruik van de door Astro Rent geleverdenetwerken dient in overeenstemming te zijn met alle toepasselijke wet- en
  regelgeving. Illegaal gebruik van de netwerken is uitdrukkelijk verboden.

  Door gebruik te maken van de diensten van Astro Rent, stemt de Klant inmet deze voorwaarden en erkent de Klant de verantwoordelijkheden die hieruit
  voortvloeien.

  Doelgroep en toepassingen

  Astro Rent biedt op maat gemaakte tijdelijkenetwerkoplossingen, specifiek ontworpen om te voldoen aan de behoeften van
  evenementen waar een betrouwbaar netwerk essentieel is maar niet beschikbaar of
  instabiel is.

  Onze diensten zijn bijzonder geschikt voor:

  · Evenementen en festivals: Voor de ondersteuning van ticketscanning, communicatie tussen de crew, en andere essentiële operationele behoeften.

  · Popup stores: Waar een betrouwbareinternetverbinding noodzakelijk is voor transacties en inventarisbeheer.

  · Beurzen: Om exposanten en bezoekerste voorzien van hoogwaardige netwerkverbindingen voor presentaties, betalingen
  en interactieve ervaringen.

  · Zakelijke evenementen: Waaronder conferenties, livestreams en online interactie.

  Aanbiedingen en offertes

  · Alle aanbiedingen en offertes van Astro Rentzijn vrijblijvend, tenzij in de offertes een termijn voor aanvaarding is
  gesteld.

  · Een aanbod of offerte is maximaal 1 maandgeldig, tenzij er een andere termijn in het aanbod of de offerte staat.

  · Aanvaardt de Klant een aanbod of offerte nietbinnen de geldende termijn, dan vervalt het aanbod of de offerte en kan er op
  geen enkele wijze enig recht worden ontleend.

  Aanvaarding

  · Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerteof aanbieding, mag Astro Rent de offerte of het aanbod alsnog binnen 5 dagen na
  ontvangst van de aanvaarding intrekken, zonder dat de Klant hieraan enige
  rechten kan ontlenen.

  · Mondelinge aanvaarding van de Klant verbindtAstro Rent slechts, nadat de Klant deze schriftelijk of elektronisch heeft
  bevestigd.

  Prijzen

  · Astro Rent hanteert prijzen in euro's,inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of
  verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.

  · Verhogingen van de kostprijzen van productenof onderdelen daarvan, die Astro Rent niet kon voorzien ten tijde van het doen
  van de aanbieding of het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding
  geven tot prijsverhogingen.

  · De Klant mag de overeenkomst ongedaan makenvanwege een prijsverhoging in voorgaand lid, tenzij de verhoging het gevolg is
  van een wettelijke regeling.

  · De prijs wordt berekend volgens degebruikelijke uurtarieven en verhuurtarieven van Astro Rent, geldend voor de
  periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij schriftelijk anders is
  afgesproken.

  · Wanneer Astro Rent en de Klant voor een diensteen totaalbedrag afspreken, is dit altijd een richtprijs, tenzij schriftelijk
  anders is afgesproken.

  · Astro Rent mag tot 15% van de richtprijsafwijken.

  · Astro Rent moet de Klant tijdig laten wetenwaarom een hogere prijs gerechtvaardigd is, wanneer de richtprijs meer dan 15%
  hoger uit gaat vallen.

  · De Klant mag het deel van de opdracht datboven de richtprijs (vermeerderd met 15%) uitkomt laten vervallen, wanneer de
  richtprijs meer dan 15% hoger uit gaat vallen.

  Betaling enbetalingstermijn

  · Astro Rent mag bij het aangaan van deovereenkomst voor een dienst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag
  verlangen.

  · De Klant moet declaraties binnen 1 maand nafactuurdatum aan Astro Rent betalen, tenzij anders is afgesproken of op de
  factuur een andere betaaltermijn staat.

  · De genoemde betalingstermijnen zijn vervaltermijnen. Wanneer de Klanthet bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft
  betaald, is hij dus automatisch in verzuim en in gebreke, zonder dat Astro Rent
  de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen. Indien de Klant echter optreedt in de hoedanigheidvan consument zullen zij één kosteloze ingebrekestelling ontvangen die de vorm
  aanneemt van een eerste herinnering. Zulks con-form de procedure voorzien in boek XIXSchulden van de Consument in het Wetboek van Economisch Recht.

  De niet- of onvolledigebetaling op de vervaldag van de factuur en/of de ingebrekestelling brengt van
  rechtswege een verhoging met zich mee:

  (i) een forfaitaireschadevergoeding van 10 % van het desbetreffende bedrag met een minimum van 100,00
  EUR (excl. BTW), met een interest van 1% per maand op desbetreffend bedrag;

  (ii) eennalatigheidsinterest gelijk aan de wettelijke interest vermeerderd met 1%, met
  steeds een minimum van 10%, waarbij elke begonnen maand als een volledige wordt
  beschouwd;

  (iii) alle gerechtelijke enbuitengerechtelijke inningskosten.

  · Facturen kunnen enkel geldig schriftelijk worden geprotesteerdbinnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum met vermelding van factuurdatum en
  -nummer en een gedetailleerde motivering.

  · De onvoorwaardelijke betaling van (een deel van een)factuurbedrag geldt als uitdrukkelijke aan-vaarding van de factuur.
  Deelbetalingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige
  nadelige erkentenis, en eerst toegerekend op de inningskosten, vervolgens op
  het schadebeding, de vervallen interest en ten slotte op de openstaande
  hoofdsom, waarbij de deelbetaling bij voorrang wordt toegerekend op de oudste
  openstaande hoofdsom.

  · Astro Rent mag een levering bovendienafhankelijk stellen van onmiddellijke betaling of een zekerheidstelling eisen
  voor het totale bedrag van de dienst.

   

  Eigendomsvoorbehoud

  · Astro Rent blijft eigenaar van alle geleverde producten, inzoverre ergoederen zouden worden geleverd. Principieel levert Astro Rent evenwel diensten
  waarin materialen gehuurd worden. Astro Rent kan gebruikmakenvan zijn eigendoms-voorbehoud en de goederen terugnemen wanneer de overeenkomst
  wordt beëindigd. In voorkomend geval is Astro Rent de klant geen
  schadeloosstelling verschuldigd in zoverre de overeenkomst door toedoen van het
  in gebreke blijven van de klant nood-zakelijkerwijze wordt ontbonden.

  · De Klant mag de producten, in zoverre dezedoor Astro Rent ter beschikking zouden worden gesteld, niet verpanden,
  verkopen, vervreemden of op een andere manier bezwaren.

  Levering

  Astro Rent zet zich in voor het leveren van hoogwaardigetijdelijke netwerkoplossingen, volledig aangepast aan de specifieke behoeften
  van elke evenement. Onze leveringsproces omvat de volgende stappen:

  Ter plaatse installatie

  Ons team van deskundige technici komt altijdter plaatse bij de Klant om het netwerk volgens het vooraf ontworpen plan te
  installeren, tenzij anders overeengekomen. Dit om er voor te zorgen dat de
  oplossing afgestemd is op de locatie en de noden van het evenement.

  Installatieduur

  Afhankelijk van de complexiteit van hetnetwerk, neemt de installatie gewoonlijk tussen de 2 tot 4 uur in beslag. Deze
  tijdsduur is een schatting en kan variëren afhankelijk van specifieke
  omstandigheden en noden van het evenement.

  Operationalisering

  Na de installatie wordt het hele netwerk operationeel gemaakt. AstroRent zorgt ervoor dat alle componenten correct functioneren en dat de klant
  volledige toegang heeft tot het netwerk voor het beoogde gebruik. Dit omvat het
  testen van de verbindingen, de snelheid, en andere relevante parameters om een
  optimale prestatie te garanderen.

  Transportkosten

  De Klant betaalt de kosten voor transport, tenzij de Klant en Astro Rentschriftelijk iets anders hebben afgesproken. Deze kosten worden aan de hand van
  de afstand van de Astro Rent locatie: Beatrijslaan 22, 3550 Heusden-Zolder,
  België tot de locatie van het evenement/installatie volgens de snelste route.

  Toegangsvereisten

  Om een efficiënteinstallatie, onderhoud en demontage van de tijdelijke netwerkoplossingen te
  waarborgen, is het essentieel dat Astro Rent kosteloos toegang krijgt tot alle
  delen van het evenement waar het geïnstalleerde netwerk operationeel is. Deze
  toegang is vereist voor, tijdens en na het evenement om de volgende redenen:

  · Installatie: Voor de initiële opzet vanhet netwerk is volledige toegang tot de evenementlocatie nodig. Dit stelt ons
  in staat om de installatie efficiënt en volgend plan uit te voeren, waarbij
  rekening wordt gehouden met de specifieke behoeften en uitdagingen van de
  locatie.

  · Onderhoud en ondersteuning: Gedurende het evenement moet ons team de mogelijkheid hebben om toegangte krijgen tot het netwerk voor eventueel noodzakelijk onderhoud of om
  ondersteuning te bieden. Dit zorgt ervoor dat eventuele problemen snel kunnen
  worden geïdentificeerd en opgelost, wat bijdraagt aan de optimale
  netwerkprestaties.

  · Demontage: Na afloop van hetevenement is toegang nodig voor de demontage en opruiming van het
  geïnstalleerde netwerk. Dit stelt ons in staat om de locatie in zijn
  oorspronkelijke staat te herstellen en ervoor te zorgen dat alle apparatuur
  veilig wordt verwijdert.

  De Klant draagt de verantwoordelijkheid omervoor te zorgen dat Astro Rents medewerkers toegang hebben tot de benodigde
  locaties op het afgesproken tijden of tijdens onvoorziene interventies. Dit
  omvat het regelen van passen, sleutels of andere toegangs-middelen indien
  nodig.

  De Klant zal eventuele beperkingen of vereisten met betrekking tot detoegang tot bepaalde gebieden van het evenement vooraf aan Astro Rent com-municeren.
  Dit stelt ons in staat om eventuele beperkingen in onze planning op te nemen en
  te zorgen voor een soepele uitvoering van onze taken.

  Verzekering

  De Klant moet de volgende zaken voldoendeverzekeren en verzekerd houden tegen onder andere brand, ontploffings- en
  waterschade, en diefstal:

  · geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor deuitvoering van de onderliggende overeenkomst

  · zaken van Astro Rent die bij de Klant aanwezigzijn

  · zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijngeleverd

  De Klant geeft op eerste verzoek van Astro Rent de polis van dezeverzekeringen ter inzage.

  Inspanningsverplichting

  Wanneer de Klant en Astro Rent eenovereenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor
  Astro Rent enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaats-verplichting.

  Astro Rent verbindt zich ertoe om, binnen degrenzen van wat redelijkerwijs mogelijk is, alternatieve oplossingen te zoeken
  om de impact van de onbeschikbaarheid van de diensten van derden te
  minimaliseren en om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen.
  Echter klanten erkennen dat volledige preventie van dergelijke situaties buiten
  de macht van Astro Rent liggen.

  Gezien Astro Rent beroep doet op de dienstenvan derden kan Astro Rent wanneer derden op het moment van de uitvoering van de
  diensten niet ter beschikking zijn, hiervoor op generlei wijze aansprake-lijk
  worden gesteld en is zij niet gehouden tot vergoe-ding van welkdanige schade in
  hoofde van de klant, direct zowel als indirect. De klant werd hiervan
  voor-afgaandelijk de opdracht uitdrukkelijk van in kennis gesteld en aanvaardt
  deze voorwaarde zonder enig voorbehoud en zal derhalve Astro Rent in dergelijk
  geval hetgeen als overmacht in hoofde van Astro Rent dient te worden beschouwd,
  nooit aansprakelijk kunnen stellen.

  Astro Rent ontslaat zich daarmee niet van haaraansprakelijkheid voor haar opzet, haar grove schuld of voor die van haar aangestelden
  of lasthebbers.

  Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten/dienstendie Astro Rent levert, gaat over op de Klant zodra deze juridisch of feitelijk
  worden geleverd, althans in de macht van de Klant komen of van een derde die
  het product/dienst voor de Klant in ontvangst neemt.

  Overmacht

  Overmacht verwijst naar elke buitengewonegebeurtenis of omstandigheid buiten de controle van Astro Rent en de Klant, die
  de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk verhindert. Dit omvat,
  maar is niet beperkt tot, natuurrampen (zoals overstromingen, aardbevingen, stormen),
  oorlog, terrorisme, rellen, overheidsmaatregelen (inclusief lockdowns ofreisverboden), stakingen, brand, explosies, en significante netwerkuitvallen.
  Specifiek omvat het ook situaties waarin derde partijen, waarop Astro Rent voorde levering van de netwerkdiensten vertrouwt, hun diensten onbeschikbaar maken,
  hetzij door gepland of ongepland onderhoud, of door uitval buiten de controle van
  Astro Rent.

   

  Gevolgen van overmacht:

  · Opschorting van verplichtingen: In het geval van overmacht worden de verplichtingen van Astro Rent en/of de Klant onder de overeenkomstopgeschort voor de duur van de overmachtssituatie, zonder dat de partij die zich op overmacht beroeptaansprakelijk is voor enige schade die de andere partij daardoor zou kunnen lijden. Dit omvat expliciet situaties waarin de diensten vanderden, essentieel voor de levering van het netwerk, tijdelijk niet beschikbaar
  zijn.

  · Kennisgeving: De opovermacht beroepende partij zal de andere partij zo snel mogelijk informerenover het begin en het verwachte einde van elke overmachtssituatie, inclusief
  specifieke informatie over de onbeschikbaarheid van diensten van derden.

  · Inschikkelijkheid en beëindiging: Indien de overmachtssituatie voortduurt voor langer dan 75% van deduurtijd van de overeenkomst, hebben beide partijen het recht om de
  overeenkomst te beëindigen zonder schadevergoeding of andere financiële
  verplichtingen. De Klant heeft recht op proportionele restitutie voor
  vooruitbetaalde diensten die niet geleverd konden worden.

  Beperkteaansprakelijkheid voor netwerk prestaties

  · Netwerktoegangen -snelheden: Astro Rent streeft ernaar om hoogwaardigetijdelijke netwerk-oplossingen te leveren voor evenementen, inclusief toegang
  tot internet via derden. Echter, vanwege de aard van draadloze en
  internetcommunicatie, kan Astro Rent niet garanderen dat de voorziene
  netwerksnelheden of de operationaliteit van het netwerk ten alle tijde
  gewaarborgd zullen zijn. Factoren buiten onze controle, zoals netwerk-congestie,
  technische beperkingen van de internetprovider, of omgevingsinvloeden, kunnen
  de netwerkprestaties beïnvloeden en zullen niet deaansprakelijkheid van Astro Rent met zich mee-brengen voor zover deze
  onvoorzienbaar en onover-komelijk zijn.

  · Aansprakelijkheid: Astro Rent kan nietaansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe, indirecte, incidentele,
  gevolgschade of bijzondere schade die voortvloeit uit, of op enige wijze
  verband houdt met, variaties in netwerksnelheden, onderbrekingen in de
  netwerktoegang, of de volledige onbeschikbaarheid van het netwerk. Dit omvat,
  maar is niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van zakelijke kansen,
  verlies van gegevens of winstderving, zelfs indien Astro Rent op de hoogte is
  gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schades.

  De Klant wordt aangemoedigd om eventuele specfieke netwerkvereisten of-zorgen voorafgaand aan het evenement met Astro Rent te bespreken. Astro Rent
  zal te goeder trouw samenwerken met de Klant en derde partijen om de best
  mogelijke netwerkprestaties te leveren, maar de Klant erkent dat bepaalde
  aspecten van de netwerkservice buiten de directe controle van Astro Rent liggen
  en dienvolgens geen schadeloosstelling, indirect zowel als indirect, vorderen
  van Astro Rent.

  Intellectueel eigendom

  · Astro Rent behoudt alle intellectuele eigen-domsrechtenop alle ontwerpen, tekeningen, geschrif-ten, dragers met gegevens of andere
  informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen en maquettes, tenzij
  anders is afgesproken.

  · De Klant mag de intellectuele eigendomsrechtenin voorgaande bepaling niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming
  van Astro Rent aan anderen tonen, ter beschikking stellen of op een andere
  manier gebruiken.

  Geheimhouding

  · De Klant houdt iedere informatie, in welkevorm dan ook, die hij van Astro Rent ontvangt geheim.

  · Hetzelfde geldt voor alle andere informatiebetreffende Astro Rent waarvan de Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden
  dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat
  verspreiding ervan Astro Rent schade kan berokkenen.

  · De Klant neemt alle nodige maatregelen omervoor te zorgen dat hij de informatie in voorgaande leden geheimhoudt. De in
  dit artikel omschreven geheim-houdingsplicht geldt niet voor informatie:

  · die al openbaar was voordat de Klant dezeinformatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg
  was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de Klant

  · die door de Klant openbaar gemaakt wordt opgrond van een wettelijke plicht.

  De in dit artikel omschrevengeheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en
  voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

  Schadebeding

  · Wanneer de Klant het artikel overgeheimhouding of intellectueel eigendom overtreedt, dan is deze gehouden aan
  Astro Rent voor elke overtreding een forfaitaire schadevergoeding betalen.

  · Is de Klant een consument dan bedraagt deforfaitaire schadevergoeding in het eerste lid een geldsom van minimum (500) en
  maximum (1000) euro afhankelijk van de geleden schade.

  · Is de Klant geen consument dan bedraagt de forfaitaireschadevergoeding in het eerste lid een geldsom van minimum (2500) en maximum
  (5000) euro afhankelijk van de geleden schade.

  Dit onverminderd het rechtvan Astro Rent om haar werkelijk geleden schade te begroten.

  · Daarnaast moet de Klant een bedrag van 5% van hettoepasselijke bedrag in lid 2 of 3 betalen voor elke dag dat die overtreding
  voortduurt.

  · De Klant moet de boete in het eerste lidbetalen zonder dat een ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig is.

   

  Gebruiksbeperkingen ennetwerkaanpassingen

  Om de integriteit, veiligheid en prestatiesvan het door Astro Rent geleverde netwerk te handhaven, gelden de volgende
  beperkingen voor het gebruik ervan door de Klant:

  · Geen ongeautoriseerde aanpassingen: De Klant mag geen aanpassingen aan het netwerk aanbrengen zondervoorafgaande schriftelijke toestemming van Astro Rent. Dit omvat, maar is niet
  beperkt tot, het wijzigen van hardware, software, of configuratie instellingen.

  · Beveiliging respecteren: Het is de Klant verboden om pogingen te ondernemen om aangebrachtebeveiligingen van het netwerk uit te schakelen of te omzeilen. Alle beveiligingsmaatregelen
  zijn essentieel voor de bescherming van het netwerk en de gegevens die erover
  worden verzonden.

  · Illegale activiteiten: Tijdens het gebruik van het door Astro Rent geleverde netwerk is deKlant volledig verantwoordelijk voor alle gevolgen van illegale activiteiten
  die plaatsvinden via het netwerk ongeacht of de oorsprong van de daders. Dit
  omvat, maar is niet beperkt tot, ongeautoriseerde toegang tot systemen,
  verspreiden van malware, schenden van auteursrechten, uitvoeren van frauduleuze
  transacties, en andere activiteiten die in strijd zijn met de wet.

  De Klant vrijwaart Astro Rent van alle claims,aansprakelijkheden, schades, verliezen, kosten en uitgaven, inclusief redelijke
  advocatenkosten, die voortvloeien uit of in verband staan met dergelijke
  illegale activiteiten. Dit omvat claims van derden, overheidsboetes en andere
  sancties.

  Astro Rent adviseert de Klant om allegebruikers van het netwerk duidelijk te informeren over de toegestane en
  verboden activiteiten tijdens het gebruik van het netwerk. Dit kan helpen bij
  het voorkomen van misbruik en het waarborgen van een verantwoord gebruik.

  In het geval van een onderzoek naar illegale activiteiten, wordt van deKlant verwacht volledig mee te werken met Astro Rent en relevante autoriteiten.

   

  Voortijdigebeëindiging

  In geval deKlant na de totstandkoming van de overeenkomst, de overeenkomst geheel of
  gedeeltelijk annuleert, is zij gehouden tot een forfaitaire schadevergoeding
  voor de reeds geleverde prestaties en gemaakte kosten alsook voor de
  winstderving voor de nog niet uitgevoerde werken. De winstderving wordt begroot
  op een forfaitair percentage van 20% op de prijs van dat deel van het contract
  dat nog niet uitgevoerd werd behoudens het recht in hoofde van Astro Rent om
  hogere bewezen schade te vorderen.

  In gevalAstro Rent de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert na de
  totstandkoming van de overeenkomst omwille van andere redenen dan overmacht of
  contractuele wanprestatie in hoofde van de Klant, is zij de Klant een
  forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 20% behoudens het recht in hoofde
  van de Klant om hogere bewezen schade te vorderen.

  De partijenzijn gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten en te
  beëindigen en dit zonder tussenkomst van de rechtbank indien (i) de andere
  Partij overlijdt, (ii) de andere Partij het voorwerp uitmaakt van een
  faillissementsprocedure of een aanvraag/vordering daartoe, dan wel een
  gerechtelijke reorganisatieprocedure, een onder voorlopig bewind plaatsing, een
  procedure houdende vereffening en ontbinding of een procedure houdende
  collectieve schuldenregeling (iii) de andere Partij een ernstige tekortkoming
  begaat dewelke niet wordt gecorrigeerd na ontvangst van een schriftelijke
  ingebrekestelling hiertoe, waarin de nalatige Partij verzocht wordt de inbreuk
  te corrigeren of te beëindigen binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen
  na verzending van de ingebreke-stelling. Onder ernstige tekortkoming wordt
  onder meer verstaan het uitblijven van betaling van de vervallen facturen en
  het herhaaldelijk uitstellen van de levering door Astro Rent zonder gegronde
  reden. Enkel een overmachtssituatie kan beschouwd worden als een gegronde reden
  tot beëindiging van de over-eenkomst.

  In geval deovereenkomst geheel wordt beëindigd, zal het saldo dat desgevallend nog
  openstaat in het voordeel van de Klant op het ogenblik van annulering, binnen
  een redelijke termijn worden terugbetaald aan de Klant. In geen geval heeft de
  Klant bijkomend recht op enige schadevergoeding behoudens deze bepaald in
  bovenstaande paragrafen.

   

  Privacy engegevensbescherming

  Verzameling van persoonsgegevens

  Astro Rent verzamelt persoonsgegevens dienodig zijn voor het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst met de Klant. Dit
  omvat, maar is niet beperkt tot, naam, contactgegevens, en betalingsinformatie.
  Persoonsgegevens kunnen ook worden verzameld tijdens het leveren van onze
  diensten, bijvoorbeeld via automatische gegevensverzamelingstools op onze
  apparatuur.

  Gebruik van persoonsgegevens

  De verzamelde persoonsgegevens worden gebruiktvoor de volgende doeleinden:

  · Het uitvoeren van de overeenkomst en hetleveren van de gevraagde diensten.

  · Het beheren van klantrelaties en het verlengenvan klantenservice.

  · Het versturen van updates of informatieveberichten over relevante diensten en aanbiedingen, indien de klant hiervoor
  toestemming gegeven heeft.

  Bescherming van persoonsgegevens

  Astro Rent neemt de bescherming van persoons-gegevensserieus en heeft passende technische en organisatorische maatregelenen genomen
  om persoonsgegevens te beschermen tegen onge-autoriseerde toegang, wijzingen,
  openbaarmaking of vernietiging. We beperken de toegang tot persoonsgegevens tot
  medewerkers die deze gegevens nodig hebben voor hun werkzaamheden.

  Overeenstemming met AVG

  Astro Rent houdt zich aan de AlgemeneVerordening Gegevensbescherming (AVG) en waarborgt dat alle verwerking van
  persoonsgegevens in overeen-stemming is met de geldende privacywetgeving.
  Klanten hebben recht op:

  · Inzage in hun persoonsgegevens.

  · Correctie van onjuiste gegevens.

  · Verwijdering van persoonsgegevens, indien dezeniet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

  · Bezwaar tegen bepaalde verwerkingen vanpersoonsgegevens.

  Gegevensdeling

  Persoonsgegevens worden niet gedeeld metderden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of om
  te voldoen aan een wettelijke verplichting. In dergelijke gevallen zorgt Astro
  Rent ervoor dat gegevensdeling plaatsvindt in overeen-stemming met de AVG.

  Klanten die vragen hebben over de verwerking van hun persoonsgegevens ofdie gebruik willen maken van hun rechten onder de AVG, kunnen contact opnemen
  met Astro Rent via email op het email adres verhuur@astrorent.eu

  Geschillenbeslechting

  Voorkeursmethoden

  Astro Rent zet zich in voor het oplossen vangeschillen op een constructieve en efficiënte manier. Mocht er een geschil
  ontstaan uit of in verband met deze overeenkomst, dan wordt het volgende proces
  gevolgd:

  73. Bemiddeling: Voordat er formelejuridische stappen worden ondernomen, zullen partijen trachten het geschil op
  te lossen door middel van bemiddeling. Een neutrale derde zal worden aangesteld
  om de partijen te helpen bij het vinden van een minnelijke oplossing.

  74. Arbitrage: Indien bemiddeling nietsuccesvol is, kunnen partijen optioneel doch niet verplichtend kiezen voor
  arbitrage. De beslissing van de arbiter zal bindend zijn voor beide partijen.

  Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

  In het geval dat geschillen worden voorgelegd aan de rechtbank, zijn derechtbanken van de vestigings-plaats van Astro Rent exclusief bevoegd om kennis
  te nemen van deze geschillen. De overeenkomst tussen Astro Rent en de Klant
  wordt beheerst door het Belgisch recht.

  Wijzigingen aan devoorwaarden

  Wijzigingsbevoegdheid

  Astro Rent behoudt zich het recht voor om dezeAlgemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of bij te werken om te voldoen
  aan wettelijke voorschriften of om beter aan te sluiten bij onze
  bedrijfsvoering.

  Communicatie van wijzigingen

  Wijzigingen zullen effectiefzijn op lopende overeenkomsten nadat:

  · De Klant hier redelijkerwijze kennis van kon nemenén

  · De Klant uitdrukkelijk heeft toegestemd met detoepassing van de gewijzigde voorwaarden op de lopende overeenkomst.